دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده الهیات و فلسفه
معرفی

مشخصات فردی

نام : موسی   نجفی

پست الکترونیکی : mnajafi@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری حرفه‌ای

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : علوم سیاسی

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده مکانیک و هوا و فضا

مرتبه علمی : استادیار

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو و مدیر گروه اندیشه سیاسی در اسلام (ارشد)

نوع استخدام : آزمایشی

موسی نجفی

محل خدمت:   دانشکده مکانیک و هوا و فضا

مرتبه علمی : استادیار

^